Zadzwoń: +48 605 555 720

Warunki uczestnictwa w zajęciach Klubu Let’s Go KIDS

Informacje ogólne

 

1. Organizatorem zajęć jest firma Let’s Go Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
02-787, ul. Koncertowa 4, wpisana do KRS nr 0000290426, Sąd Rejonowy dla m st.
Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, wpisana przez Marszałka Województwa
Mazowieckiego do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki pod numerem 940, zwana
dalej Let’s Go; tel. 22 649-05-02, e-mail: kids@letsgo.com.pl
2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszych warunków uczestnictwa oraz regulaminu obiektu, na którym dane zajęcia się odbywają.
3. Trenerzy/instruktorzy Let’s Go są zobowiązani do przeprowadzenia zajęć zgodnie z opisem oraz dbania o bezpieczeństwo uczestników w czasie ich trwania.
4. Dokonanie płatności za zajęcia jest jednoznaczne z akceptacją niniejszych warunków uczestnictwa.

Ograniczenia wiekowe

 

5. W zajęciach mogą brać udział dzieci od 5 do 12 roku życia.
6. Uczestnicy mogą zapisać się do grup zajęciowych jedynie w dedykowanych dla nich przedziałach wiekowych. W wyjątkowych sytuacjach organizator zastrzega sobie prawo do indywidualnego przypisania uczestnika do innej grupy wiekowej.
7. Każdy niepełnoletni uczestnik zajęć ma obowiązek dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego przed pierwszymi zajęciami, w których będzie brać udział. Zgoda może być udzielona jedynie w formie formularza dostępnego w recepcji Let’s Go bądź wręczona przez instruktora Let’s Go na pierwszych zajęciach i dostarczona na miejscu.

Odpowiedzialność

 

8. Rodzic/opiekun prawny zezwala dziecku na uczestnictwo w zajęciach sportowych na własną odpowiedzialność, co oznacza, że w przypadku nie stwierdzenia rażących uchybień ze strony organizatora zajęć, organizatorzy zwolnieni są z odpowiedzialności za ewentualne zaistniałe w czasie tych zajęć wypadki.
9. Instruktorzy nie ponoszą odpowiedzialności za samowolne opuszczenie zajęć i oddalenie się przez uczestnika.
10. Uczestnik powinien stawić się na zajęcia punktualnie w stroju i obuwiu sportowym.
11. Uczestnik lub opiekun prawny uczestnika przed rozpoczęciem zajęć powinien niezwłocznie poinformować trenera o przebytych kontuzjach i aktualnych ograniczeniach fizycznych, które mogą być przeszkodą przy wykonywaniu wybranych ćwiczeń.
12. Uczestnik w czasie zajęć powinien niezwłocznie poinformować trenera o ewentualnej kontuzji lub dolegliwościach zdrowotnych.
13. Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz unikania sytuacji zagrażających bezpieczeństwu własnemu oraz innych uczestników zajęć.
14. Osoby nie przestrzegające warunków uczestnictwa mogą zostać skreślone z listy uczestników bez możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane zajęcia.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z uszkodzeniem lub kradzieżą rzeczy pozostawionych w szatni przez uczestnika zajęć sportowych w czasie ich trwania i bezpośrednio przed i po nich.

Zapisy na zajęcia

 

16. Zapisy na zajęcia prowadzone są poprzez stronę internetową, drogą mailową lub teleniczną.
17. Podanie danych, takich jak: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, numer telefonu, adres email rodzica/opiekuna, jest niezbędne w celu realizacji usługi, a odmowa ich podania skutkuje skreśleniem z listy uczestników.
18. Uczestnik lub opiekun prawny rezerwujący miejsce w grupie podając swoje dane osobowe wyraża zgodę na ich przetwarzanie w celu zapisu na zajęcia.
19. Uczestnikowi w każdym momencie przysługuje prawo do wglądu we własne dane osobowe, ich zmiany oraz usunięcie w chwili rezygnacji z zajęć.
20. Akceptując powyższe Warunki uczestnictwa wyrażają Państwo zgodę na bezpłatne przetwarzanie, uaktualnianie, udostępnianie i przechowywanie danych osobowych Uczestnika i rodzica/opiekuna dziecka dla potrzeb prawidłowej realizacji zajęć.
21. Rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę, aby w trakcie zajęć były wykonywane zdjęcia bądź filmy z uczestnikami oraz, że wyraża zgodę na rozpowszechnianie wizerunku uczestnika utrwalonego na zdjęciu/zdjęciach bądź filmach w ramach stron internetowych, portali, serwisów, jak również publikacji wydawanych drukiem przez organizatora i inne osoby, w tym utrwalania. W przypadku braku zgody Opiekun zobowiązany jest złożyć stosowne oświadczenie w formie pisemnej przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
22. Potwierdzenie zapisania na zajęcia następuje w momencie uregulowania należności.
23. Płatność za zajęcia można regulować poprzez system płatności online na stronie internetowej, poprzez przelew tradycyjny lub w biurze Let’s Go gotówką lub kartą. Aktualna wysokość opłat za dany semestr jest podana na stronie www.kids.letsgo.com.pl.
24. Zajęcia odbywają się od października do czerwca i są podzielone na semestry trwające ok. 11 tygodni.
25. Uczestnik może zapisać się na minimum 1 semestr zajęć – nie ma możliwości zapisania się na krótszy okres, chyba, że uczestnik zgłasza się w trakcie trwania już semestru.
26. Let’s Go nie zwraca pieniędzy osobom, które zrezygnowały z opłaconych zajęć.
27. W przypadku nie zebrania się minimalnej ilości osób wynoszącej a) 7 os. w grupie 10 os.
b) 12 os. w grupie 15 os. organizator zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć bądź rozwiązania grupy i zwrotu opłaconych zajęć.
28. Let’s Go zastrzega sobie prawo do zmiany w harmonogramie zajęć (odwołanie pojedynczych zajęć) lub rozwiązania grup, w których nie ma minimalnej ilości uczestników. Jeżeli taka zmiana nastąpi w trakcie trwającego semestru, to różnica wynikająca z pozostałych wykupionych zajęć zostanie zwrócona.
29. Organizator zapewnia przeszkoloną kadrę instruktorów i trenerów na czas trwania zajęć. W przypadku nieobecności instruktora, organizator zapewnia merytoryczne zastępstwo. W przypadku, gdy znalezienie odpowiedniego zastępstwa nie będzie możliwe, organizator zastrzega sobie prawo do anulowania pojedynczych zajęć oraz zwrotu kosztów za odwołane zajęcia.

Przetwarzanie danych osobowych

 

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, Let’s Go Sp. z o.o. informuje, że:
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Let’s Go Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
b) w sprawie danych osobowych kontakt można nawiązać mailowo na adres  info@letsgo.com.pl;
c) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi polegającej na organizacji i przeprowadzeniu zgodnie z programem zajęć sportowych dla dzieci;
d) podane dane osobowe będą przetwarzane w zakresie: imię i nazwisko uczestnika, data urodzenia, numer telefonu, adres email rodzica/opiekuna;
e) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest świadczenie na Państwa rzecz usługi marketingowej związanej z działalnością firmy Let’s Go;
f) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską;
g) dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Let’s Go Sp. z o o. na podstawie zawartych umów;
h) podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie wykonywania usługi, do czasu jej zakończenia i rozliczenia oraz później w celach marketingowych;
i) w każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie;
j) w dowolnym momencie mogą Państwo odwołać udzieloną zgodę, pisemnie na adres Administratora danych lub mailowo na adres: info@letsgo.com.pl, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;
k) jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy prawa, uprawnieni są Państwo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skarga wolna jest od opłat;
l) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże, bez ich podania nie będzie możliwe wykonanie na Państwa rzecz usługi polegającej na organizacji
i przeprowadzeniu zgodnie z programem obozu dla dzieci;
ł) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.